Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de vestiging van Clubfysiek Marum en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten/abonnementen aangeboden door Clubfysiek Marum (hierna te noemen “de deelnemer”).
b. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.
c. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen.
d. Elk abonnement dient de sporter zelf op te zeggen, ongeacht de naam van het abonnement.
e. Het opzeggen van een abonnement kan na of één kalendermaand voor de einddatum van het contract en dient schriftelijk, per mail of persoonlijk aan de balie van Clubfysiek Marum kenbaar te worden gemaakt. Wanneer het abonnement voor de einddatum wordt opgezegd zal het abonnement pas eindigen op de vastgestelde einddatum.

Artikel 2: Betaling van de abonnementsgelden
a. De betaling van het abonnementsgeld geschiedt maandelijks middels automatische incasso.
b. Zodra de opdracht voor automatische incasso (SEPA machtiging) is afgegeven, ontvangt u een pasje. Met dit pasje heeft u toegang tot bepaalde aangeboden activiteiten en de fitness.
c. Met een all-in abonnement kan er onbeperkt gebruik worden gemaakt van de activiteiten aangeboden door Clubfysiek Marum. Groepsactiviteiten dienen vooraf gereserveerd te worden. Zonder reservering kan de activiteit vol zitten en kunnen deelnemer geweigerd worden.
d. Bij een niet all-in of onbeperkt abonnement gelden de regels die vermeld staan op www.clubfysiekmarum.nl
e. Wijzigingen in het rooster kunnen te alle tijden door Clubfysiek Marum worden doorgevoerd. Dit zonder u daar persoonlijk van op de hoogte te stellen.
f. Per 1 januari van elk nieuw kalenderjaar kunnen de tarieven van de aangeboden abonnementen opnieuw worden vast gesteld.
g. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk bij maandabonnementen (abonnementen waar een maandcontract voor is afgesloten).
h. Het opzeggen van een abonnement kan na of één kalendermaand voor de einddatum van het contract en dient schriftelijk, per mail of persoonlijk aan de balie van Clubfysiek Marum kenbaar te worden gemaakt. Wanneer het abonnement voor de einddatum wordt opgezegd zal het abonnement pas eindigen op de vastgestelde einddatum.

Artikel 3: Automatische incasso
a. De betaling van het abonnementsgeld gaat via automatische incasso door het strekken van een machtiging aan Clubfysiek Marum voor het incasseren van de maandelijkse abonnementsgelden.
b. U kunt de machtiging afgeven door het invullen van het SEPA machtigingsformulier. Deze dient volledig ingevuld te worden en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
c. Met de machtiging voor de automatische incasso (SEPA machtiging) worden de abonnementsgelden maandelijks geïncasseerd. U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bankrekening. Indien, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd, zal aan u een bedrag van €2,50 voor de eerste herinneringsnota c.q. administratiekosten in rekening worden gebracht. Voor elk volgende herinneringsnota wordt dit verhoogd met €2,50.
d. Indien u uw betalingsverplichtingen niet nakomt dan wel bent nagekomen, heeft de eigenaar/directie van Clubfysiek Marum het recht om uw toegang tot de fitness en bijbehorende activiteiten te ontzeggen tot het verschuldigde bedrag is voldaan.
e. Indien u het niet eens bent met het geïncasseerde bedrag, kunt u deze incasso storneren binnen de daarvoor wettelijk geldende termijn, door uw eigenbank opdracht te geven tot terugboeking van het desbetreffende bedrag.
f. Indien Clubfysiek Marum genoodzaakt is haar incasso vordering uit handen te geven, zullen de rente van 1% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is en de buitenrechtelijke kosten ad 15% van de voordering vermeerderd met de vervallen rente, alsmede de gerechtelijke kosten en de kosten van tenuitvoerlegging van de verkregen rechterlijke uitspraak voor rekening van de klant kom

Artikel 4: Rechten op inhalen of restitutie van abonnementsgeld
a. Een abonnement is geldig tot en met de vervaldatum. U bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van het abonnement en dient zich bewust te zijn van een kalendermaand opzegtermijn.
b. Tijdens vakantiedagen en bijzondere (feest) dagen kunnen de activiteiten, het rooster en de openingstijden afwijkend zijn. Dit wordt tijdig aangegeven op onze website: www.clubfysiekmarum.nl
c. Wijzigingen in het rooster, zoals onder artikel 2, lid e. beschreven, kunnen nimmer leiden tot restitutie van abonnementsgelden. De door u eventueel te lijden (gevold) schade kan op geen enkele wijze verhaald worden bij Clubfysiek Marum of de eigenaar/directie.
d. Bij ziekte vindt geen restitutie van het abonnementsgeld plaats.
e. Bij langdurige ziekte (bijvoorbeeld gebroken arm, been of ander letsel), waarbij u voor langere periode geen gebruik kunt maken van het afgesloten lidmaatschap/abonnement, dient u dit zowel mondeling als schriftelijk te melden bij Clubfysiek Marum. Uw abonnement kan dan (tijdelijk) worden stopgezet. Een dokterverklaring kan verlangd worden.

Artikel 5: Privacy
a. Met inachtneming van de wet bescherming persoonsgegevens zal Clubfysiek Marum strikt vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan.
b. Persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel opstellen van passend advies. Deze gegevens worden door Clubfysiek Marum niet verstrekt aan derden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
c. De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek, onder vermelding van een geldige reden, verwijderd uit onze bestanden.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid
a. Clubfysiek Marum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
b. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma/activiteit bij Clubfysiek Marum is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
c. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport/activiteit aangeboden door Clubfysiek Marum voor eigen risico neemt.

Artikel 7: Afsluiting
a. Door ondertekening van de overeenkomst gaat u akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens als hiervoor bedoeld.
b. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Clubfysiek Marum.
c. Door inschrijving, ondertekening van het SEPA machtigingsformulier en/of gebruik te maken van ons aanbod, faciliteiten en activiteiten (het abonnement), aanvaart de deelnemer (u) deze algemene voorwaarden en de huisregels zoals deze gelden voor Clubfysiek Marum.