Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de vestiging van Clubfysiek Marum en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten/abonnementen aangeboden door Clubfysiek Marum (hierna te noemen “de deelnemer”).
b. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.
c. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen.
d. Elk abonnement dient de sporter zelf op te zeggen, ongeacht de naam van het abonnement.
e. Het opzeggen van een abonnement kan na of één kalendermaand voor de einddatum van het contract en dient schriftelijk, per mail of persoonlijk aan de balie van Clubfysiek Marum kenbaar te worden gemaakt. Wanneer het abonnement voor de einddatum wordt opgezegd zal het abonnement pas eindigen op de vastgestelde einddatum.

Artikel 2: Betaling van de abonnementsgelden
a. De betaling van het abonnementsgeld geschiedt maandelijks middels automatische incasso.
b. Zodra de opdracht voor automatische incasso (SEPA machtiging) is afgegeven, ontvangt u een pasje. Met dit pasje heeft u toegang tot bepaalde aangeboden activiteiten en de fitness.
c. Met een all-in abonnement kan er onbeperkt gebruik worden gemaakt van de activiteiten aangeboden door Clubfysiek Marum. Groepsactiviteiten dienen vooraf gereserveerd te worden. Zonder reservering kan de activiteit vol zitten en kunnen deelnemer geweigerd worden.
d. Bij een niet all-in of onbeperkt abonnement gelden de regels die vermeld staan op www.clubfysiekmarum.nl
e. Wijzigingen in het rooster kunnen te alle tijden door Clubfysiek Marum worden doorgevoerd. Dit zonder u daar persoonlijk van op de hoogte te stellen.
f. Per 1 januari van elk nieuw kalenderjaar kunnen de tarieven van de aangeboden abonnementen opnieuw worden vast gesteld.
g. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk bij maandabonnementen (abonnementen waar een maandcontract voor is afgesloten).
h. Het opzeggen van een abonnement kan na of één kalendermaand voor de einddatum van het contract en dient schriftelijk, per mail of persoonlijk aan de balie van Clubfysiek Marum kenbaar te worden gemaakt. Wanneer het abonnement voor de einddatum wordt opgezegd zal het abonnement pas eindigen op de vastgestelde einddatum.

Artikel 3: Automatische incasso
a. De betaling van het abonnementsgeld gaat via automatische incasso door het strekken van een machtiging aan Clubfysiek Marum voor het incasseren van de maandelijkse abonnementsgelden.
b. U kunt de machtiging afgeven door het invullen van het SEPA machtigingsformulier. Deze dient volledig ingevuld te worden en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
c. Met de machtiging voor de automatische incasso (SEPA machtiging) worden de abonnementsgelden maandelijks geïncasseerd. U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bankrekening. Indien, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd, zal aan u een bedrag van €2,50 voor de eerste herinneringsnota c.q. administratiekosten in rekening worden gebracht. Voor elk volgende herinneringsnota wordt dit verhoogd met €2,50.
d. Indien u uw betalingsverplichtingen niet nakomt dan wel bent nagekomen, heeft de eigenaar/directie van Clubfysiek Marum het recht om uw toegang tot de fitness en bijbehorende activiteiten te ontzeggen tot het verschuldigde bedrag is voldaan.
e. Indien u het niet eens bent met het geïncasseerde bedrag, kunt u deze incasso storneren binnen de daarvoor wettelijk geldende termijn, door uw eigenbank opdracht te geven tot terugboeking van het desbetreffende bedrag.
f. Indien Clubfysiek Marum genoodzaakt is haar incasso vordering uit handen te geven, zullen de rente van 1% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is en de buitenrechtelijke kosten ad 15% van de voordering vermeerderd met de vervallen rente, alsmede de gerechtelijke kosten en de kosten van tenuitvoerlegging van de verkregen rechterlijke uitspraak voor rekening van de klant kom

Artikel 4: Rechten op inhalen of restitutie van abonnementsgeld
a. Een abonnement is geldig tot en met de vervaldatum. U bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van het abonnement en dient zich bewust te zijn van een kalendermaand opzegtermijn.
b. Tijdens vakantiedagen en bijzondere (feest) dagen kunnen de activiteiten, het rooster en de openingstijden afwijkend zijn. Dit wordt tijdig aangegeven op onze website: www.clubfysiekmarum.nl
c. Wijzigingen in het rooster, zoals onder artikel 2, lid e. beschreven, kunnen nimmer leiden tot restitutie van abonnementsgelden. De door u eventueel te lijden (gevold) schade kan op geen enkele wijze verhaald worden bij Clubfysiek Marum of de eigenaar/directie.
d. Bij ziekte vindt geen restitutie van het abonnementsgeld plaats.
e. Bij langdurige ziekte (bijvoorbeeld gebroken arm, been of ander letsel), waarbij u voor langere periode geen gebruik kunt maken van het afgesloten lidmaatschap/abonnement, dient u dit zowel mondeling als schriftelijk te melden bij Clubfysiek Marum. Uw abonnement kan dan (tijdelijk) worden stopgezet. Een dokterverklaring kan verlangd worden.

Artikel 5: Privacy
a. Met inachtneming van de wet bescherming persoonsgegevens zal Clubfysiek Marum strikt vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan.
b. Persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel opstellen van passend advies. Deze gegevens worden door Clubfysiek Marum niet verstrekt aan derden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
c. De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek, onder vermelding van een geldige reden, verwijderd uit onze bestanden.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid
a. Clubfysiek Marum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
b. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma/activiteit bij Clubfysiek Marum is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
c. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport/activiteit aangeboden door Clubfysiek Marum voor eigen risico neemt.

Artikel 7: Afsluiting
a. Door ondertekening van de overeenkomst gaat u akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens als hiervoor bedoeld.
b. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Clubfysiek Marum.
c. Door inschrijving, ondertekening van het SEPA machtigingsformulier en/of gebruik te maken van ons aanbod, faciliteiten en activiteiten (het abonnement), aanvaart de deelnemer (u) deze algemene voorwaarden en de huisregels zoals deze gelden voor Clubfysiek Marum.

A A N V U L L E N D E A L G E M E N E
V O O R W A A R D E N G E B R U I K 2 4 / 7

Artikel 9: Toegangssleutels
a. Bij inschrijving koopt het Lid een toegangssleutel, waardoor het Lid eigenaar
wordt en blijft van deze toegangssleutel. De kosten voor de aankoop van de
toegangssleutel moet het lid bij aanvang van de Overeenkomst voldoen. Deze
toegangssleutel wordt uitsluitend door het Lid persoonlijk gebruikt om toegang te
krijgen tot de Club. De kosten bedragen € 7,50 per sleutel, de toegangssleutels
zijn niet overdraagbaar.
b. Bij verlies of diefstal van de toegangssleutel dient het Lid dit bij de Club te melden en een nieuwe vervangende toegangssleutel te kopen.
c. Leden die hun toegangssleutel niet bij zich hebben tijdens onbemande uren
zullen niet worden toegelaten in de Club. Andere Leden mogen hen ook geen
toegang verschaffen.
Artikel 10: Veiligheidsvoorschriften
a. De Club wordt 24 uur per dag bewaakt met behulp van videocamera’s.
b. In het faciliteitenreglement zijn de veiligheidsvoorschriften van de Club
verwerkt. Leden dienen dit faciliteitenreglement in acht te nemen..
c. Leden zijn verplicht om de veiligheidsfuncties van de apparatuur in acht te
nemen. Als een Lid niet (zeker) weet hoe een apparaat dient te worden gebruikt,
kan hij om hulp vragen bij het personeel van de Club. Bij onbemande uren vragen
wij u de appratuur dan niet te gebruiken.
d. Het Lid dient de bediening van de alarmmelders te begrijpen en stemt ermee in
om deze alleen in noodsituaties te gebruiken. Bij misbruik van de alarmmelders
kan de Club de kosten daarvan op het Lid verhalen, al dan niet in combinatie met
een boete van € 150,00.
e. Van Leden wordt verwacht dat zij – naast het faciliteitenreglement – alle
veiligheidsmededelingen lezen die weergegeven zijn in de Club. In het bijzonder moeten Leden zich houden aan alle instructies met betrekking tot het veilig en
correct gebruik van apparatuur in de Club. Leden zijn zich bewust van het feit dat
de Club op tijden onbemand is. Op zulke momenten dient het Lid geen
fitnessapparatuur te gebruiken waarmee hij niet vertrouwd is.
F. Leden met klachten (fysiek/mentaal) en/of een medisch verleden mogen
uitsluitend sporten tijdens bemande uren, tenzij zij zich tijdens onbemande uren
laten vergezellen door een ander Lid. Voor deze leden is zelfstandig sporten
tijdens onbemande uren dus niet toegestaan.
G. Leden jonger dan 18 jaar oud mogen uitsluitend sporten vanaf 08:30 uur ‘s morgens tot 22:00 uur ’s avonds, tenzij zij zich laten vergezellen door een
volwassen Lid.
D. Het dragen van een pet of capuchon is niet geoorloofd in verband met
veiligheid en herkenbaarheid.
Artikel 11: Gedrag
a. Leden dienen de apparatuur en faciliteiten te gebruiken conform de regels en
overeenkomstig de aanwijzingen. Leden mogen geen misbruik maken van de
apparaten of faciliteiten van de Club.
b. Aanstootgevend, beledigend, bedreigend of gewelddadig gedrag, misbruik van
apparatuur, het gebruik van alcohol of illegale middelen en roken is in de Club
niet toegestaan en kan leiden tot geldboete, schorsing of beëindiging van de
Overeenkomst. In dat geval is het Lid het lidmaatschapsgeld over de resterende
lidmaatschapsperiode en een direct opeisbare boete van € 150,00 verschuldigd,
onverminderd het recht van CLUBFYSIEK MARUM om een aanvullende boete te
vorderen in het geval CLUBFYSIEK MARUM meer schade heeft geleden.
c. Het is de verantwoordelijkheid van het Lid dat de door hem (of zijn gast)
gebruikte apparatuur schoon achterblijft en de door hem (of zijn gast) gebruikte
gewichten en andere attributen op hun plaats zijn teruggelegd.
d. Leden dienen schone sportschoenen te dragen die alleen binnen worden
gebruikt.
e. Het maken van foto’s door Leden (met inbegrip van het nemen van beelden
door middel van een mobiele telefoon of ander apparaat) is verboden in elke
ruimte van de Club.
Artikel 12: Aanvullend:
a. Leden mogen geen gasten meebrengen tijdens onbemande uren zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van CLUBFYSIEK MARUM. Als dit beleid
wordt geschonden kan aan het betreffende Lid een gastenvergoeding in rekening
worden gebracht en/of de Overeenkomst met het Lid worden opgeschort of
beëindigd. In dat geval is het Lid het lidmaatschapsgeld over de resterende
lidmaatschapsperiode en een direct opeisbare boete van € 150,00 verschuldigd,
onverminderd het recht van CLUBFYSIEK MARUM om een aanvullende boete te
vorderen in het geval CLUBFYSIEK MARUM meer schade heeft geleden.
b. 24/7 toegang zit niet standaard bij alle abonnementen inbegrepen, hiervoor
dient sportschool CLUBFYSIEK MARUM de deelnemer toegang te verlenen, het
kan voorkomen dat deze extra dienst niet bij de deelnemer zijn abonnement
inbegrepen is. In dit geval dient de deelnemer zijn abonnement te vernieuwen of
een 24/7 upgrade aan te vragen. De kosten voor de 24/7 upgrade zijn 4 euro per maand. Deze kosten zijn extra naast de deelnemer zijn/haar huidige
abonnementskosten.
c. De 24/7 upgrade kan uitgeschakeld worden en dient dan voor de 20ste van de maand schriftelijk via info@clubfysiekmarum.nl doorgegeven te zijn. In dit geval
zet CLUBFYSIEK MARUM de incasso van de extra 4 euro per maand stop en komt
de 24/7 toegang te vervallen.

Faciliteitenreglement
CLUBFYSIEK MARUM

Algemeen:
a. U dient geen gebruik te maken van apparatuur als u niet (zeker) weet hoe
deze apparatuur werkt. Vraag in dat geval altijd eerst om uitleg of begeleiding aan
het aanwezige personeel in de club. Is er geen personeel aanwezig? Maak dan een
afspraak tijdens de bemande uren.
b. U dient gebruik te maken van een handdoek tijdens het bezoek aan/gebruik maken van apparatuur CLUBFYSIEK MARUM.
c. U dient de gebruikte materialen/apparatuur schoon achter te laten.
d. U dient schone sportschoenen te dragen die uitsluitend gebruikt worden
voor binnensporten.
e. Indien apparatuur defect is dient u dit direct, docht uiterlijk binnen 12 uur
nadat u het defect hebt ontdekt, te melden.
Advies:
a. U kunt de apparatuur voorafgaand aan het gebruik schoonmaken met de
daarvoor bedoelde reinigingsmiddelen. Schoon achterlaten is verplicht.
b. Zorg ervoor dat bij ieder gebruik van fitnessapparatuur uw schoenveters zijn
gestrikt en u geen (grote en/of losse) sieraden om of in heeft.
c. Draag geen te losse kleding.
Gedrag: (terug te vinden in de aanvullende Algemene voorwaarden)
a. Leden dienen de apparatuur en faciliteiten te gebruiken conform de regels
en overeenkomstig de aanwijzingen. Leden mogen geen misbruik maken van de
apparaten of faciliteiten van de Club.
b. Aanstootgevend, beledigend, bedreigend of gewelddadig gedrag, misbruik
van apparatuur, het gebruik van alcohol of illegale middelen en roken is in de Club
niet toegestaan en kan leiden tot geldboete, schorsing of beëindiging van de
Overeenkomst. In dat geval is het Lid het lidmaatschapsgeld over de resterende
lidmaatschapsperiode en een direct opeisbare boete van € 150,00 verschuldigd,
onverminderd het recht van CLUBFYSIEK MARUM om een aanvullende boete te
vorderen in het geval CLUBFYSIEK MARUM meer schade heeft geleden.
Veiligheid:
a. Het gebouw en de club met haar faciliteiten staan onder 24-uurs bewaking.
Dit videosysteem wordt gebruikt voor veiligheidsdoeleinden. Ondanks dit
bewakingssysteem raden wij alle leden aan om voorzichtig te zijn bij het
binnenkomen of verlaten van het gebouw.
b. Een gratis telefoon is beschikbaar als u zich bedreigd voelt of getuige bent
van verdachte activiteiten.
c. Laat geen individuen binnen die op de deur kloppen en/of op u zwaaien om
de deur open te maken, aangezien dit risico’s voor u en de andere sporters met
zich mee kan brengen. Als er toch niet-leden tot de club worden toegelaten,
zullen hier passende maatregelen tegen genomen worden.
d. Clubfysiek Marum is uitgerust met een beveiligingsfuncties en medische
noodoproepknoppen. Deze zijn om de betreffende hbo'er en/of bhv'er, instanties
(politie, ambulance) te waarschuwen in het geval u ofwel zich bedreigd voelt of
behoefte heeft aan medische hulp.
Blessures en eerste hulp:
In het geval dat u of een ander individu gewond raakt:
a. Voor lichte verwondingen (snijwonden, schaafwonden, etc.) is een EHBO-kit
beschikbaar hangend bij de balie.
b. Voor ernstige verwondingen die medische behandeling nodig hebben, belt u
112 via de gratis telefoon (beschikbaar op de balie). Voor reanimatie is een AED
aanwezig.
c. Meld alle verwondingen en andere incidenten binnen 12 uur na het voorval aan
de club door te bellen naar het telefoonnummer dat u in de club aantreft of via
het clubmailadres.
Stroomuitval:
a. In het geval van een stroomstoring zal de aanwezige verlichting u naar de
nooduitgang(en) leiden.
Brand:
a. In het geval van een brand, of als je rookgeur ruikt of rook ziet, verlaat het
gebouw direct. Bel 112 daarna onmiddellijk.
Toiletten en douches:
a. Kleedkamers zijn gesloten tijdens onbemande uren, mocht u gebruik willen maken van onze toiletten dan dient u de toiletten bij de ingang (balie) te
gebruiken.
Apparatuur:
a. Loopbanden:
De loopbanden bieden u de mogelijkheid om op de plaats te wandelen of te
rennen. Voordat u begint te trainen op de loopband:
Zorg ervoor dat de loopband stilstaat.
Zorg ervoor dat de loopband is aangesloten en de display verlicht is.
Bevestig de veiligheidsclip aan uw kleding voordat u de loopband start. Wanneer u klaar bent, maak de veiligheidsclip pas los als de loopband volledig tot
stilstand is gekomen. Probeer NOOIT van de loopband af te stappen terwijl de
loopband nog niet tot stilstand is gekomen.
b. Fietsen:
De fietsen starten wanneer u begint met trappen. Voordat u begint te fietsen:
Stel eerst uw stoel in.
Gebruik de voetriempjes om uitglijden te voorkomen.
De apparatuur start wanneer u begint met trappen.
Voordat u begint te trainen:
Houd beide voeten op de pedalen/treden tijdens het gebruik.
Zorg ervoor dat de pedalen/treden tot volledige stilstand zijn gekomen voor dat u
afstapt.
c.Crosstrainers e.d.:
Crosstrainer beeldscherm staat aan, gebruik de bedieningsknoppen voor de juiste
instelling.
Houd beide voeten op de pedalen/treden tijdens het gebruik.
Zorg ervoor dat de pedalen/treden tot volledige stilstand zijn gekomen voor dat u
afstapt.
d. Krachtapparatuur:
Stel de krachtapparatuur in voordat u begint te trainen:
Stel de stoel en overige instellingen in op een passend niveau.
Stel de gewichten in op een passend niveau.
Neem alle waarschuwingen (die vermeld staan op de apparatuur) in acht.
Als u het apparaat gebruikt, houd uw handen en voeten uit de buurt van
gewichten, bewegende onderdelen en kabels. Gebruik de aanwezige grips voor
handen en voeten.
Offer NOOIT een juiste beweging op alleen maar om meer gewicht te willen
heffen.
Gebruik NOOIT apparatuur welke defect is.
Pas de apparatuur NIET aan met extra gewicht, kabels of andere accessoires.
e. Free weights: Tot free weights behoren de dumbells, halters en halterschijven.
Vóór het begin van een training met free weights:
Gebruik de gewichten op een passend niveau.
Neem alle waarschuwingen die vermeld staan op de apparatuur in acht.
Offer NOOIT een juiste beweging op alleen maar om meer gewicht te willen
heffen.
Gebruik NOOIT apparatuur welke defect is.
Train altijd samen met iemand (iemand die in staat is om jou te helpen met de
gewichten).
Laat gewichten NOOIT vallen. Leg ze na de training weer terug op hun plaats.